Welcome

ברוכים הבאים לאקדמיה יסודית קינג סולומון,

בית הספרקינג סולומוןמשמש כחממה המאפשרת תנאים של צמיחה, אהבה וכבוד הדדי.

מזמנת לתלמידנו התפתחות בסביבה תומכת, מאפשרת ומעצימה, היוצרת תחושת מוגנות.

כחלק מההתארגנות הפדגוגית החדשה של ביהס יצרנומצפן בית ספריהמאפשר את התאמת הארגון החינוכי בהווה למציאות בעתיד המשתנה, וכזה המשמר את הרלוונטיות של החינוך ללומד ושל הלומד אל העולם.

ביהס בהגדרתו בית ספר יהודי והיהדות הינה חלק בלתי נפרד מאורח החיים הבית ספרי הן ברמה הלימודית והן בהוויה וברוח הפועמת בו.

שנת הלימודים תשפב מאופיינת בתוכנית לימודים חדשה ברוח אקדמיה , תוכנית המביאה לידי ביטוי את האפשרות של התלמידות והתלמידים לבחור את הקורסים אותם ירצו ללמוד לאורך השנה הן בעברית והן באנגלית.

כמו כן, קיימת תוכנית ערכית ברוח היהדות, הפועלת לאורך השבוע בכל הכתות. מעבר ללמידה המתקיימת אנו עורכים קבלת שבת מדי יום שישי , תפילת בוקר, חגיגות ראש חודש, קבלת סידור ועוד.

תוכנית נוספת לתגבור לימודי היהדות מתקיימת לאורך השבוע בשעות אחר הצהרים על פי בחירת התלמידות והתלמידים.

בברכה ציפי אברהמי

מנהלת בית הספר